Mitoxantrone Unknown Status Phase 3 Trials for Malignant Lymphomas / Leukemias Treatment