Endotoxaemia Unknown Status Phase Trials for Escherichia coli (DB16539)

Also known as: Endotoxemia / Endotoxemia (disorder)

IndicationStatusPhase
DBCOND0014110 (Endotoxaemia)Unknown StatusNot Available
clinicaltrials.gov IdentifierTitlePurposeDrugs
NCT00413465Study of Renal Blood Flow During Human EndotoxemiaPrevention