Neurocostal neuralgia

Also known as: Neuralgia / Neuralgia NOS