Protein farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase type-1 subunit alpha

Details

Name
Protein farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase type-1 subunit alpha
Kind
protein
Organism
Humans
Protein
NameUniProt ID
Protein farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase type-1 subunit alphaP49354Details

Drug Relations

Drug Relations
DrugBank IDNameDrug groupPharmacological action?ActionsDetails
DB04893AZD3409investigationalunknownDetails
DB06448Lonafarnibapproved, investigationalyesinhibitorDetails
DB069532-CHLORO-5-(3-CHLORO-PHENYL)-6-[(4-CYANO-PHENYL)-(3-METHYL-3H-IMIDAZOL-4-YL)- METHOXYMETHYL]-NICOTINONITRILEexperimentalunknownDetails
DB07216(11S)-8-CHLORO-11-[1-(METHYLSULFONYL)PIPERIDIN-4-YL]-6-PIPERAZIN-1-YL-11H-BENZO[5,6]CYCLOHEPTA[1,2-B]PYRIDINEexperimentalunknownDetails
DB07227L-778123experimentalunknownDetails
DB07771[(3,7,11-TRIMETHYL-DODECA-2,6,10-TRIENYLOXYCARBAMOYL)-METHYL]-PHOSPHONIC ACIDexperimentalunknownDetails
DB07780Farnesyl diphosphateexperimentalunknownDetails
DB07841Geranylgeranyl diphosphateexperimentalunknownDetails
DB07895ALPHA-HYDROXYFARNESYLPHOSPHONIC ACIDexperimentalunknownDetails
DB081802-[METHYL-(5-GERANYL-4-METHYL-PENT-3-ENYL)-AMINO]-ETHYL-DIPHOSPHATEexperimentalunknownDetails
DB08674(20S)-19,20,21,22-TETRAHYDRO-19-OXO-5H-18,20-ETHANO-12,14-ETHENO-6,10-METHENO-18H-BENZ[D]IMIDAZO[4,3-K][1,6,9,12]OXATRIAZA-CYCLOOCTADECOSINE-9-CARBONITRILEexperimentalunknownDetails
DB08676(20S)-19,20,22,23-TETRAHYDRO-19-OXO-5H,21H-18,20-ETHANO-12,14-ETHENO-6,10-METHENOBENZ[D]IMIDAZO[4,3-L][1,6,9,13]OXATRIAZACYCLONOADECOSINE-9-CARBONITRILEexperimentalunknownDetails