Protein farnesyltransferase subunit beta

Details

Name
Protein farnesyltransferase subunit beta
Kind
protein
Organism
Humans
Protein
NameUniProt ID
Protein farnesyltransferase subunit betaP49356Details

Drug Relations

Drug Relations
DrugBank IDNameDrug groupPharmacological action?ActionsDetails
DB04893AZD3409investigationalunknownDetails
DB04960TipifarnibinvestigationalunknownDetails
DB069532-CHLORO-5-(3-CHLORO-PHENYL)-6-[(4-CYANO-PHENYL)-(3-METHYL-3H-IMIDAZOL-4-YL)- METHOXYMETHYL]-NICOTINONITRILEexperimentalunknownDetails
DB07216(11S)-8-CHLORO-11-[1-(METHYLSULFONYL)PIPERIDIN-4-YL]-6-PIPERAZIN-1-YL-11H-BENZO[5,6]CYCLOHEPTA[1,2-B]PYRIDINEexperimentalunknownDetails
DB07227L-778123experimentalunknownDetails
DB07771[(3,7,11-TRIMETHYL-DODECA-2,6,10-TRIENYLOXYCARBAMOYL)-METHYL]-PHOSPHONIC ACIDexperimentalunknownDetails
DB07780Farnesyl diphosphateexperimentalunknownDetails
DB07841Geranylgeranyl diphosphateexperimentalunknownDetails
DB07895ALPHA-HYDROXYFARNESYLPHOSPHONIC ACIDexperimentalunknownDetails
DB08674(20S)-19,20,21,22-TETRAHYDRO-19-OXO-5H-18,20-ETHANO-12,14-ETHENO-6,10-METHENO-18H-BENZ[D]IMIDAZO[4,3-K][1,6,9,12]OXATRIAZA-CYCLOOCTADECOSINE-9-CARBONITRILEexperimentalunknownDetails
DB08676(20S)-19,20,22,23-TETRAHYDRO-19-OXO-5H,21H-18,20-ETHANO-12,14-ETHENO-6,10-METHENOBENZ[D]IMIDAZO[4,3-L][1,6,9,13]OXATRIAZACYCLONOADECOSINE-9-CARBONITRILEexperimentalunknownDetails
DB06448Lonafarnibapproved, investigationalyesinhibitorDetails