Chymotrypsinogen B

Details

Name
Chymotrypsinogen B
Kind
protein
Organism
Humans
Protein
NameUniProt ID
Chymotrypsinogen BP17538Details

Drug Relations

Drug Relations
DrugBank IDNameDrug groupPharmacological action?ActionsDetails
DB01963Phenylethane Boronic AcidexperimentalunknownDetails
DB03976PhosphorylisopropaneexperimentalunknownDetails
DB06692Aprotininapproved, investigational, withdrawnunknownDetails
DB073801,1,1-TRIFLUORO-3-ACETAMIDO-4-PHENYL BUTAN-2-ONE(N-ACETYL-L-PHENYLALANYL TRIFLUOROMETHYL KETONE)experimentalunknownDetails
DB07383N-(1-BENZYL-3,3,3-TRIFLUORO-2,2-DIHYDROXY-PROPYL)-ACETAMIDEexperimentalunknownDetails
DB07668alpha-Methyl-2-hydroxy-4-diethylaminocinnamic acidexperimentalunknownDetails
DB077492-ACETYLAMINO-4-METHYL-PENTANOIC ACID (1-FORMYL-2-PHENYL-ETHYL)-AMIDEexperimentalunknownDetails
DB07899(2S) N-acetyl-L-alanyl-αL-phenylalanyl-chloroethylketoneexperimentalunknownDetails
DB081191,1,1-TRIFLUORO-3-((N-ACETYL)-L-LEUCYLAMIDO)-4-PHENYL-BUTAN-2-ONE(N-ACETYL-L-LEUCYL-L-PHENYLALANYL TRIFLUOROMETHYL KETONE)experimentalunknownDetails
DB01662Trans-O-Hydroxy-Alpha-Methyl CinnamateexperimentalunknownDetails
DB08374PhenylalanylmethylchlorideexperimentalunknownDetails
DB017042,4-Dihydroxy-Trans Cinnamic AcidexperimentalunknownDetails
DB08565L-1-naphthyl-2-acetamido-ethane boronic acidexperimentalunknownDetails
DB08566D-1-naphthyl-2-acetamido-ethane boronic acidexperimentalunknownDetails
DB08692D-1-(4-chlorophenyl)-2-(acetamido)ethane boronic acidexperimentalunknownDetails
DB08693L-1-(4-chlorophenyl)-2-(acetamido)ethane boronic acidexperimentalunknownDetails