Mitogen-activated protein kinase 14

Details

Name
Mitogen-activated protein kinase 14
Kind
protein
Organism
Humans
Protein
NameUniProt ID
Mitogen-activated protein kinase 14Q16539Details

Drug Relations

Drug Relations
DrugBank IDNameDrug groupPharmacological action?ActionsDetails
DB017614-[5-[2-(1-phenyl-ethylamino)-pyrimidin-4-yl]-1-methyl-4-(3-trifluoromethylphenyl)-1H-imidazol-2-yl]-piperidineexperimentalunknownDetails
DB01807N-[(3Z)-5-Tert-butyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ylidene]-N'-(4-chlorophenyl)ureaexperimentalunknownDetails
DB019481-(2,6-Dichlorophenyl)-5-(2,4-Difluorophenyl)-7-Piperidin-4-Yl-3,4-Dihydroquinolin-2(1h)-OneexperimentalunknownDetails
DB01953Inhibitor of P38 KinaseexperimentalunknownDetails
DB019886((S)-3-Benzylpiperazin-1-Yl)-3-(Naphthalen-2-Yl)-4-(Pyridin-4-Yl)PyrazineexperimentalunknownDetails
DB021953-(4-Fluorophenyl)-1-Hydroxy-2-(Pyridin-4-Yl)-1h-Pyrrolo[3,2-B]PyridineexperimentalunknownDetails
DB022771-(5-Tert-Butyl-2-Methyl-2h-Pyrazol-3-Yl)-3-(4-Chloro-Phenyl)-UreaexperimentalunknownDetails
DB023523-(Benzyloxy)Pyridin-2-AmineexperimentalunknownDetails
DB028731-(2,6-Dichlorophenyl)-5-(2,4-Difluorophenyl)-7-Piperazin-1-Yl-3,4-Dihydroquinazolin-2(1h)-OneexperimentalunknownDetails
DB029844-[3-Methylsulfanylanilino]-6,7-DimethoxyquinazolineexperimentalunknownDetails
DB03044DoramapimodinvestigationalunknownDetails
DB031102-ChlorophenolexperimentalunknownDetails
DB04338SB220025experimentalunknownDetails
DB046324-(2-HYDROXYBENZYLAMINO)-N-(3-(4-FLUOROPHENOXY)PHENYL)PIPERIDINE-1-SULFONAMIDEexperimentalunknownDetails
DB04797TriazolopyridineexperimentalunknownDetails
DB05412TalmapimodinvestigationalunknownDetails
DB05157KC706investigationalunknownDetails
DB05470VX-702investigationalunknownDetails
DB068821-[1-(3-aminophenyl)-3-tert-butyl-1H-pyrazol-5-yl]-3-naphthalen-1-ylureaexperimentalunknownDetails
DB06940N-ethyl-4-{[5-(methoxycarbamoyl)-2-methylphenyl]amino}-5-methylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-carboxamideexperimentalunknownDetails
DB06991N-[2-methyl-5-(methylcarbamoyl)phenyl]-2-{[(1R)-1-methylpropyl]amino}-1,3-thiazole-5-carboxamideexperimentalunknownDetails
DB07138NeflamapimodinvestigationalunknownDetails
DB07307N-cyclopropyl-4-methyl-3-[1-(2-methylphenyl)phthalazin-6-yl]benzamideexperimentalunknownDetails
DB074594-PHENOXY-N-(PYRIDIN-2-YLMETHYL)BENZAMIDEexperimentalunknownDetails
DB076074-[5-(3-IODO-PHENYL)-2-(4-METHANESULFINYL-PHENYL)-1H-IMIDAZOL-4-YL]-PYRIDINEexperimentalunknownDetails
DB07811N-cyclopropyl-2',6-dimethyl-4'-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)biphenyl-3-carboxamideexperimentalunknownDetails
DB078294-[3-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]PYRIDINEexperimentalunknownDetails
DB078324-{4-[(5-hydroxy-2-methylphenyl)amino]quinolin-7-yl}-1,3-thiazole-2-carbaldehydeexperimentalunknownDetails
DB07833N-(3-cyanophenyl)-2'-methyl-5'-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-4-biphenylcarboxamideexperimentalunknownDetails
DB07834N-(cyclopropylmethyl)-2'-methyl-5'-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)biphenyl-4-carboxamideexperimentalunknownDetails
DB07835N~3~-cyclopropyl-N~4~'-(cyclopropylmethyl)-6-methylbiphenyl-3,4'-dicarboxamideexperimentalunknownDetails
DB07941PH-797804investigationalunknownDetails
DB079422-fluoro-4-[4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]pyridineexperimentalunknownDetails
DB07943SD-0006investigationalunknownDetails
DB08064N-(3-TERT-BUTYL-1H-PYRAZOL-5-YL)-N'-{4-CHLORO-3-[(PYRIDIN-3-YLOXY)METHYL]PHENYL}UREAexperimentalunknownDetails
DB08068N-[4-CHLORO-3-(PYRIDIN-3-YLOXYMETHYL)-PHENYL]-3-FLUORO-experimentalunknownDetails
DB080913-FLUORO-5-MORPHOLIN-4-YL-N-[3-(2-PYRIDIN-4-YLETHYL)-1H-INDOL-5-YL]BENZAMIDEexperimentalunknownDetails
DB080923-fluoro-N-1H-indol-5-yl-5-morpholin-4-ylbenzamideexperimentalunknownDetails
DB080933-(1-NAPHTHYLMETHOXY)PYRIDIN-2-AMINEexperimentalunknownDetails
DB080953-(2-CHLOROPHENYL)-1-(2-{[(1S)-2-HYDROXY-1,2-DIMETHYLPROPYL]AMINO}PYRIMIDIN-4-YL)-1-(4-METHOXYPHENYL)UREAexperimentalunknownDetails
DB080968-(2-CHLOROPHENYLAMINO)-2-(2,6-DIFLUOROPHENYLAMINO)-9-ETHYL-9H-PURINE-1,7-DIIUMexperimentalunknownDetails
DB080972-(2,6-DIFLUOROPHENOXY)-N-(2-FLUOROPHENYL)-9-ISOPROPYL-9H-PURIN-8-AMINEexperimentalunknownDetails
DB08242N,4-dimethyl-3-[(1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]benzamideexperimentalunknownDetails
DB08349N-cyclopropyl-3-{[1-(2,4-difluorophenyl)-7-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl]amino}-4-methylbenzamideexperimentalunknownDetails
DB08351N-cyclopropyl-4-methyl-3-{2-[(2-morpholin-4-ylethyl)amino]quinazolin-6-yl}benzamideexperimentalunknownDetails
DB083526-[4-(2-fluorophenyl)-1,3-oxazol-5-yl]-N-(1-methylethyl)-1,3-benzothiazol-2-amineexperimentalunknownDetails
DB083952-(ETHOXYMETHYL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-3-[2-(2-HYDROXYPHENOXY)PYRIMIDIN-4-YL]ISOXAZOL-5(2H)-ONEexperimentalunknownDetails
DB08423[5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL][3-(PIPERIDIN-4-YLOXY)PHENYL]METHANONEexperimentalunknownDetails
DB08424[5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL](3-{[(2R)-2,3-DIHYDROXYPROPYL]OXY}PHENYL)METHANONEexperimentalunknownDetails
DB085214-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[4-[(R)-methylsulfinyl]phenyl]-1H-imidazol-5-yl]pyridineexperimentalunknownDetails
DB039804-(Fluorophenyl)-1-Cyclopropylmethyl-5-(2-Amino-4-Pyrimidinyl)ImidazoleexperimentalunknownDetails
DB085224-(4-FLUOROPHENYL)-1-CYCLOROPROPYLMETHYL-5-(4-PYRIDYL)-IMIDAZOLEexperimentalunknownDetails
DB087303-FLUORO-5-MORPHOLIN-4-YL-N-[1-(2-PYRIDIN-4-YLETHYL)-1H-INDOL-6-YL]BENZAMIDEexperimentalunknownDetails
DB01254Dasatinibapproved, investigationalunknownbinderDetails
DB12010Fostamatinibapproved, investigationalunknowninhibitorDetails
DB06518R-1487investigationalunknownDetails